Nabídka služeb pojišťovacího makléře

» Návrh a realizace pojistné ochrany
» Správa pojistných smluv
» Řešení pojistných událostí
» Kontrola pojistného trhu
» Risk management

Návrh a realizace pojistné ochrany

Naším cílem je důsledně hájit Vaše zájmy a pečovat o váš majetek, abyste se Vy i Vaši lidé mohli soustředit na to podstatné. Každý pojistný program je přizpůsobený oboru, ve kterém firma působí, a zohledňuje konkrétní potřeby a požadavky klienta. Díky našemu dlouholetému působení na trhu a specializaci na významné klienty máme zkušenosti s širokým spektrem oborů, pro které vždy připravujeme individualizovaný pojistný program. Nabízíme Vám zejména tyto služby:

 • provádění analýzy pojistitelných rizik, zpracování a překládání návrhů pojistných programů včetně případného zpracování rizikových zpráv,
 • posouzení stávající pojistné ochrany a zanalyzování vzniklých škod,
 • definování pojistné strategie spočívající v určení způsobu a rozsahu pojistného krytí, možností trhu a stanovení adekvátního pojistného programu,
 • poskytování konzultační a poradenské činnosti,
 • projednání těchto poznatků se zájemcem, s cílem dosažení nejlepšího poměru mezi rozsahem pojistné ochrany a výší pojistného,
 • příprava a zorganizování poptávkového řízení pojišťoven,
 • spolupráce při případném výkonu zadavatelských činností při zadávacím řízení na výběr pojistitele dle zákona č.137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tedy při vypracování technické části zadávací dokumentace a konzultace k podaným nabídkám,
 • zpracování konkurenčních nabídek pojišťoven, jejich vyhodnocení a doporučení vhodného pojistitele,
 • zabezpečení uzavření pojistných smluv u zájemcem zvolené pojišťovny a případných dodatků pojistné smlouvy.

Správa pojistných smluv

V této oblasti Vás po celou dobu trvání pojištění zajistíme zejména:

 • aktualizaci a modifikaci pojistné smlouvy podle skutečného stavu majetku a požadavku klienta po celou dobu její platnosti,
 • sledování a naplňování práv a povinností vyplývajících z uzavřených pojistných smluv,
 • sledování důležitých termínů,
 • aktualizaci pojistné ochrany a přípravu dodatků ke smlouvě,
 • konzultování pojistné ochrany.
 • provádění správy uzavřených pojistných smluv a sledování lhůt k jejich revizím,
 • poskytnutí online přístupu pro sledování informací týkajících se pojistných smluv a pojistných událostí,
 • zpracování analýzy pojistných rizik klienta a kontrola uzavřené pojistné smlouvy tak, aby
 • odrážela skutečný stav majetku a Vašich potřeb.

Řešení pojistných událostí

Nedílnou součástí našich služeb je likvidace pojistných událostí. Tato situace prověří kvalitu pojistné smlouvy, pojistitele i schopnosti pojišťovacího makléře. Proto kvalitní servis při vzniku škody považujeme za svou prioritu. Každému klientovi zajistíme:

 • spolupráce při nahlášení škody a zabezpečení všech potřebných náležitostí pro vyřízení pojistné události,
 • uspořádání školení pro zaměstnance zadavatele v oblasti likvidace,
 • dohled na postup likvidace a na zajištění oprávněných nároků z pojistné smlouvy,
 • spolupráce při řešení a likvidaci pojistných událostí a kontrole ročního výpočtu škodného průběhu pojistné smlouvy (bonifikace),
 • v případě potřeby zabezpečení vyplacení maximální zálohy na pojistné plnění,
 • v případě komplikovaných škod zabezpečení spolupráce se soudními znalci, případně právní kanceláří.

Kontrola pojistného trhu

 • průběžné sledování aktuální nabídky pojišťoven a nových možností na pojistném trhu, které je následně zpracováváno do návrhu vaší pojistné ochrany,
 • poskytování aktuálních informací o vývoji pojistného trhu s ohledem na vaše potřeby

Risk management

Problematika risk managementu je součástí profesní činnosti naší firmy, v počátcích to byla hlavní činnost firmy. Navázali jsme spolupráci s Institutem krizového managementu VŠE Praha, se kterým budeme v delším časovém horizontu tuto oblast rozvíjet.

Firma ITEAD a.s., realizovala v posledních letech v oblasti rizik následující významnější zakázky:

Analýzy vybraných rizik a jejich potenciálů v podnicích:

 • ISTROCHEM, a.s., Bratislava
 • LUČEBNÍ ZÁVODY, a.s., Kolín
 • BENZINOL, a.s., Bratislava
 • SLOVENSKÝ PRODUKTOVOD, a.s., Nitra
 • MERO ČR, a.s., Kralupy nad Vltavou

a další

Studie a výzkumné zprávy

 • Studie „Vybrané problémy risk managementu“
 • Studie „Plánování činností managera pro řešení krizových situací“
 • Metodika „Řešení krizových situací pro obecní úřady“
 • Studie k výzkumnému úkolu „Geografický systém prevence a řešení provozních havárií v LZ Kolín“
 • Studie „Třídění zdrojů a objektů rizika MŽP ČR“

a další

Firma se rovněž podílí na návrzích a realizaci preventivních opatření. Pro vypracování havarijních plánů má vytvořen kolektiv vlastních pracovníků a externích odborníků. Při realizaci konkrétních zakázek využíváme i zkušeností pracovníků zadávajících firem. Firma ITEAD zpracovává také krizové plány a posouzení požárně nebezpečných činností a objektů dle novelizace zákona o Požární ochraně č. 237/2000 Sb.